♏------------------♏

Sejarah Form 2-bab 8

在这课,我们会学到人民为了维护国家尊严而对抗英国人,他们通过种种管道来对抗西方势力,这都要全归 " Semangat Kebangsaan"

8.1  Maksud  Semangat  Kebangsaan
Semangat Kebangsaan atau nasionalisme 的意思
= perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air 简单来讲就是爱国精神

因此,人民才会要membebaskan negara daripada penjajahan British utk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat

8.2 Perkembangan Negara Luar Memberi Inspirasi (启示) Perjuangan
- 20世纪初, 在Turki, Mesir, Jepun, China, Filipina, India 和Indonesia 发生了gerakan kesedaran kebangsaan
就是因为受到这些外国的影响,Tanah Melayu的人民才会有menentang penjajahan British的想法
Gerakan Kebangkitan Islam di Timur Tengah
Turki Uthmaniyah 是强大的伊斯兰政府。在19世纪末,西方国家占领了Turki (土耳其)并把它分裂 (memecahbelah) 成多个国家。Turki不爽就触发了 Gerakan Pan-Islam。这个gerakan把所有的回教徒团结起来 & 对抗西方的势力。

Gerakan Pemulihan Islam Mesir
1882年,英国人占领Mesir 因而触发了 Gerakan Islah(由Sayid Jamaluddin al-Afghani Syeikh Muhammas Abdul 发起的)。这个gerakan 呼吁马来人回归 Islam & 叫umat Islam 团结起来对付西方势力。Pengaruh gerakan ini disebarkan ke Tanah Melayu oleh pelajar yang menuntut di Mesir setelah kembali ke tanah air

Gerakan Rusia-Jepun
1905年,Jepun 打败 Rusia(俄国)。亚洲国家第一次打败西方国家,创下了历史高峰。因此,这次胜利使到亚洲的其他国家敢敢对抗西方势力

Gerakan Kesedaran Kebangsaan China
1911 年发生 Revolusi China (Dr. Sun Yat Sen -孙中山带领的)。他成功推翻满清(Manchu)政府,并建立一个negara republik China(中华民国)

Gerakan Kesedaran Kebangsaan Filipina
Jose Rizal 带领 Filipina 反抗 Sepanyol (西班牙) 。因此,他成立 Liga Filipina,目的是要memajukan orang Filipina & 要求Sepanyol 给予人民公平的待遇

Gerakan Kesedaran Kebangsaan India
Mahatma Gandhi(戴着薄到不可以再薄的眼镜-,-) 带领这gerakan,为的就是要使 India 逃离英国人的统治。此外,他也是印度国大党 (kongres kebangsaan India) 的领袖

Gerakan Kesedaran Kebangsaan Indonesia
Soekarno 设立 Parti Nasional Indonesia,目的是要逃离Belanda (荷兰) 的统治
8.3 Gerakan Islah Mencetuskan Kesedaran Kebangsaan
在 Universiti al-Azhar(位于Kaherah, Mesir) 求学的学生因为受到 Sayid Jamaluddin al-Afghani 和 Syeikh Muhammad Abduh 的pemulihan Islam 的想法所影响,所以他们在回去Tanah Melayu 后, 这群学生就开始了gerakan Islah,叫作 Golongan Muda。在这个golongan的重要人物:
1) Syeikh Muhammad Tahir bin Jalaluddin
- 1869年在Sumatera出生
- MakkahUniversiti al-Azhar得到教育
- 出版Al-Imam
-  曾被委任为Mufti Negeri Perak

2) Haji Abbas Muhammad Taha
- 1885年在新加坡出生
- Makkah得到教育
- 曾被委任为kadi di kawasan Tanjung Pagar, Singapura
- 出版Neracha报章

3) Syed Syeikh Ahmad al-Hadi
- 1862年在马六甲出生
- Terengganu Pulau Penyengat,Riau 得到agama pendidikan
- 时常去MakkahMesir,深入了解Syeikh Muhammad Abduh idea pejuangan
- 出版Al-IkhwanSaudara报章
 Kaum Muda的新idea通过majalah  Al-Imam 来传播。Al-Imam 对马来人的思想发展影响很大。马来人开始懂得教育和经济的重要性。当Al-Imam1908年停止出版后,他们又再通过 Neracha, Al-Ikhwan, PengasuhSaudara 这些报纸来表达他们的想法
 Saranan(建议) Al-Imam:
1.      呼吁马来人berpegang kepada al-Quran dan hadis(回归Islam
2.      知识的重要性
3.      要特别注重历史,因为在历史上可以学到很多iktibar
4.      呼吁家长给予孩子完整的教育
5.      催促女孩子得到教育的机会
6.      忽视影响kemajuanadat resam kepercayaan karut
Al-Imam报章于1906年在新加坡出版。Al-Imam意思是pemimpin
出版Al-Imam的目的是:
“…mengingatkan mereka yang lalai(粗心) dan menjagakan mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat dan menyampaikan suara yang menyeru dengan kebaikan…”
 Kaum Muda 也成立了几间 madrasah (Islam 学校) 来传播他们的思想。如:
-Madrasah  al-Masyhur  al-Islamiah  di  Pulau  Pinang,
- Madrasah  al-Diniah  Kampung  Lalang  di  Padang  Rengas
-Madrasah  II-Ihya  Assyariff, Gunung  Semanggol  di  Perak

但是,Kaum Mudaidea不被Kaum Tua接受。Kaum Tua是由golongan ulama(牧师) pegawai agama 组成的,老人的思想比较保守,他们berpegang kuat kepada adat dan agama IslamKaum Tua 也出版了Suara BenarLidah Benar报章来传播他们的思想。但是,都没有人理会这些Kaum Tua

小总结:
Kaum Muda 传播idea方式:
1. 通过出版报章
2. 建立madrasah

8.4 Intelektual(知识分子)Mematangkan  Perjuangan
Gerakan Islah 使马来知识分子醒悟了,他们是Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI)的毕业生,都是老师。他们与宗教知识分子合作,为马来人的教育和经济做出贡献。他们的努力使Tanah Melayu 产生了想要逃离英国殖民地的想法。当中的tokoh:
1. Harun Aminurrashid
- tokoh pejuang kebangsaan MPSI 毕业生
- guru yang bersemangat kebangsaan & penulis yang aktif mempelopori (领导) penulisan puisi bertemakan semangat kebangsaan


2. Ibrahim Haji Yaacob (读起来很像Yakult)

3. Abdul Hadi Hassan 
- Pensyarah (讲师) MPSI
- 时常向学生灌输爱国思想
Golongan intelektual berpendidikan Inggeris (英文知识分子)也受到影响。这个golongan利用法律(perundangan) 和行政(pentadbiran)的机会来争取马来人在经济,教育和行政的权力。他们也成立了persatuan 和利用bidang penulisan 来争取马来人的福利。当中的tokoh有:
1) Raja Chulan
- 在Kolej Melayu Kuala Kangsar受教育
- 1924年,成为Majlis Perundangan Persekutuan 的成员
- 催促British提升马来人的经济地位 & 增加马来人在政府机构工作的机会

2) Mohammad Eunos Abdullah 
- 在Raffles Institution 受英文教育 
- 第一位成为Majlis Perundang Negeri-negeri Selat 成员的马来人
- 曾经担任Utusan MelayuLembaga Melayu 报章的总编辑
- 1926年,成立Kesatuan Melayu Singapura

3) Dato' Onn Jaafar
- 在England和Kolej Melayu Kuala Kangsar 受英文教育
- 曾是 Warta Malaya, Lembaga Malaya Warta Ahad 报章的作者
- 1936年,他成为Majlis Mesyuarat Negeri Johor 的 Ahli Tidak Rasmi
8.5 Perjuangan Nasionalisme Melalui Mata Pena
1930年,除了persoalan agama (宗教问题),马来报纸也开始发表马来人的社会(sosial),经济地位(kedudukan ekonomi) 和政治(politik)方面的问题
Peranan akhbar dalam membangkitkan semangat kebangsaan termasuklah:
1. 批评没让马来人赚钱的英国政策 (mengkritik dasar British yang tidak menguntungkan orang Melayu)
2. 呼吁马来人bersatu 和 menghapuskan (消灭)semangat kenegerian
3. menuntut(争取)kedudukan yang lebih baik dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan pendidikan
Melalui seruan akhbar-akhbar, 马来人menubuhkan persatuan untuk merintis (先锋) pergerakan yang lebih tersusun。其中在1930-an具影响力的 akhbar有
- Warta Malaya
- Majlis
- Utusan Melayu

- 在世界第二大战(Perang Dunia Kedua)之前所出版的报章和杂志:
Tarikh             Akhbar/Majalah          Tempat Terbit
1914-1931       Lembaga Melayu          Singapura
1918-1941       Pengasuh                      Kota Bahru, Kelantan
1924-1941       Majalah Guru               Kuala Lumpur/Pulau Pinang
1926-1931       Al-Ikhwan                    Pulau Pinang
1928-1941       Saudara                        Pulau Pinang
1930-1941       Warta Malaya               Singapura
1930                 FajarSarawak               Sarawak
1931-1941       Majlis                            Kuala Lumpur
1939-1941       Utusan Melayu               Singapura
小知识:
The Selangor Press and Majlis Co.Ltd.,这个是出版《Majlis》报章的公司

Akhbar Warta Malaya
- 在新加坡出版的
- 第一位作者是Dato' Onn Jaafar
- 内容大多数是写马来人的社会经济(sosioekonomi)的问题
- 催促马来人可以再政府机构获得更多的职位

Akhbar Majlis
- 在KL 出版
- 第一位作者是Abdul Rahim Kajai
- 内容是写出 kelemahan dasar(政策) British yang mengancam kedudukan orang Melayu

Akhbar Utusan Melayu
- 新加坡出版
- 第一位作者也是Abdul Rahim Kajai
- 内容是催促马来人meningkatkan taraf ekonomi 和 menubuhkan persatuan bagi memperjuangan nasib bangsa dan tanah air
Abdul Rahim Kajai
= seorang nasionalis(民族主义者) yang berjuang melalui bidang kewartawanan
= digelar Bapa Kewartawanan Melayu & 成为 Ketua Pengarang Melayu yang berpengaruh seperti Warta Malaya, Majlis 和 Utusan Melayu
Tanah Melayu的华人和印度人也在世界第二大战之前出版报纸:
华人的报纸
- Lat Pau 叻报 (1881年出版,华人的第一份报章)
- Nanyang Siang Pau 南洋商报
- Sin Chew Jit Poh 星洲日报
- Modern Daily News
印度人的报纸
- Ulaga Nesan
- Tamil Nesan (24 Sep 1924 在KL 出版)
- Tamil Murasu

华人和印度人的报纸是用于表达:
i) Kegiatan sosial dan ekonomi orang Cina dan India di Tanah Melayu
ii) Peristiwa yang berlaku di negara China dan India

此外,Masyarakat Jawi Peranakan 和 Cina Peranakan 出也出版马来报纸
Masyarakat Jawi Peranakan
解释: 当印裔商人娶了当地的马来人而形成的,也就是说印度人和马来人的结合
- 出版 Jawi Peranakan, Sekola Melayu, Taman Pengetahuan Tanjung Penagri 报章

Masyarakat Cina Peranakan
解释:Perantau Cina 和马来群岛土著的结合,也被称作masyarakat Baba dan Nyonya
- 出版Surat Khabar Peranakan, Bintang Timor, Khabar Uchapan Baru Bintang Pranakan
他们的报纸是用于表达:
- memberi tumpuan terhadap berita hal-ehwal masyarakat mereka
- berita ringkas tentang peristiwa yang berlaku di dalam dan luar negeri
Akhbar Bintang Timor
- 1894 年出版
- 报导pemberontakan Dato' Bahaman di Pahang新闻的马来报纸

Akhbar Sekolah Melayu
- 1888 年出版
- bahan rujukan di sekolah
- banyak menanam semangat suka belajar di kalangan pelajar

Akhbar Bintang Pranakan 
- 1930 年出版
- membicarakan hal-ehwal masyarakat Cina Peranakan yang menunjukkan taat setia kepada British sebagai pemerintah Tanah Melayu 
他们也通过创意的作品(karya kreatif) 来表达 semangat kebangsaan, 如:puisi, novel 和 cerpen。作者都是guru, penulis 和 wartawan。
在世界第二大战之前,很多以"semangat kebangsaan"作为主题的puisi 被创作&传播至报纸和杂志。目的:
i) Menyuburkan perasaan cinta akan bangsa dan negara
ii) menyeru merebut peluang ekonomi 
iii) mempertahankan maruah(尊严) bangsa

Pengarang                         Puisi                     
Harun Aminurrashid --> Tenaga Kaumku, Rayuan BangsaMu, Mempertahankan Hak Kita, Perwira Melayu
Abdul Samad Ahmad (很geng的作者)--> Serunai Pujungga, Kapal Tiada Nakhoda, Hari Kejatuhan Kita
Muhammad Yusuf Harun --> Dunia yang Fana, Di Lautan Seberang
Omar Mastaffa --> Bangkitlah
Melati Pahang --> Seruan Kebangsaan
Mahmud Ahmadi --> Sedarlah
Muhammad Yasin Maamor --> Di Tengah Segera  

semangat kebangsaan, nasib bangsa semangat cinta akan tanah air 作为主题的 karya-karya sastera(文学作品)更有效地使马来人觉悟
著名的 cerpen作者:
- Abdul Rahim Kajai
- Ishak Haji Muhammad
- Shamsuddin Salleh

Pengarang        Cerpen
Abdul Rahim Kajai --> Cerita Awang Putat
Ishak Haji Muhammad --> Rumah Besar Tiang Sebatang
Shamsuddin Salleh --> Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang 和 Siasat Yang Tiada Diminta

Pengarang          Novel                         
Syed Sheikh al-Hadi --> Hikayat Faridah Hanum
Ahmad Rashid Talu --> Iakah Salmah?
Harun Aminurrashid --> Melor Kuala Lumpur
Ishak Haji Muhammad (记者,擅于创作) --> Putera Gunung Tahan 和 Anak Mat Lela Gila
Abdullah Sidek --> Mari Kita Berjuang
Abdul Kadir Adabi --> Melati Kota Bharu
其实我觉得puisi, cerpen 和 novel 的作者和名字不用背到滚瓜烂熟,大概看下就好。即使考试真的出,也能靠印象记住。这只是我的建议,要不要被背看你们啦~^^

8.6 Kesepakatan Menjamin Keutuhan Perjuangan
Pertubuhan 对 gerakan 来说也很重要。Ciri-ciri:
i)  bersifat kenegerian (地区性的)
ii) memperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial

Peranan golongan wartawan dan akhbar menimbulkan kesedaran orang Melayu,因此马来人menubuhkan pertubuhan,目的:
- memperjuangan hak dan kepentingan mereka

Kesatuan Melayu Singapura (KMS) 
- diasaskan oleh Mohammad Eunos Abdullah pada tahun 1926
- dianggotai oleh bangsawan(贵族), kakitangan kerajaan, wartawan 和 peniaga
- 设立这pertubuhan 目的:
   i) Menggalakan ahlinya memainkan peranan yang lebih besar dalam politik dan pentadbiran
   ii) Memperjuangkan kemajuan orang Melayu dalam bidang pendidikan
   iii) Menjadi wakil orang Melayu untuk berurusan dengan kerajaan British bagi hal yang berkaitan dengan hak dan kepentingan orang Melayu

KMS menjadi perangsang(激发)kepada pemimpin di negeri-negeri Melayu untuk menubuhkan persatuan bagi memperjuangan kepentingan orang Melayu di negeri masing-masing。Menjelang akhir tahun 1930-an, 很多bersifat kenegerian 的persatuan Melayu被成立。
注:Kesatuan 和 persatuan 是不一样的

Perkembangan Persatuan Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua
1926 --> Kesatuan Melayu Singapura
1937 --> Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Melaka, Persatuan Melayu Pulau Pinang
1838 --> Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Negeri Sembilan
1939 --> Persatuan Melayu Kelantan, Persatuan Melayu Sarawak, Persatuan Melayu Johor

Tujuan menubuhkan persatuan:
- meningkatkan kedudukan ekonomi dan sosial orang Melayu

Persatuan-persatuan dianggotai oleh cerdik pandai Melayu yang berpendidikan Inggeris dan berkhidmat dengan kerajaan British。因此, perjuangan mereka bersifat sederhana。他们表现出对raja Melayu 的忠心与British bekerjasama ,但在同时,他们也催促马来人可以在政府机构获得更多的工作机会

1939年,KMS 和 Persatuan Melayu Selangor 联办Kongres Melayu Se-Tanah Melayu yang pertama di Kuala Lumpur。
Tujuan: Mewujudkan perpaduan kebangsaan di kalangan orang Melayu
这个kongres 成功的集合全部persatuan Melayu 的代表来讨论如何memajukan bangsa Melayu

第二次的kongres是1904年在Singapura举行,这次成功吸引了更多penyertaan persatuan Melayu,包括Sarawak 和 Brunei。Kongres ini menyarankan(建议)agar semua persatuan Melayu bekerja keras bagi memajukan orang Melayu di begeri masing-masing(因为马来人所掌控的经济区域很少)。很遗憾的,第三次的kongres 没法举行,因为日本军在1941年攻打Tanah Melayu
Persatuan Melayu Selangor 是由Tengku Ismail bin Tengku Mohd Yassin 带领。Perkara yang diperjuangkan:
1. Mendesak lebih ramai Melayu ditempatkan dalam kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri
2. Keanggotaan Askar Melayu ditambah
3. Menubuhkan angkatan tentera laut dan udara Tanah Melayu 

带领Persatuan Melayu Sarawak 的人:
Rashidi bin Muslim, Haji Andul Rahman, Nor Haji Hassan, Johari Anang

Datu Patinggi Abang Haji Abdillah merupakan Presiden Persatuan Melayu Sarawak 
Persaudaraan Sahabat Pena
- 1934年,Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)被成立。
- dikendalikan(控制)oleh akhbar Saudara yang menyediakan ruangan untuk ahli-ahlinya menulis dan mengemukakan pendapat(发表意见)
- 他们的口号:“ Hidup Bahasa Hidup Bangsa”
- 鼓励Tanah Melayu, Singapura, Sabah和Sarawak的成员相互交换意见
- KESAN: Dapat meningkatkan semangat dan kesedaran kebangsaan di kalangan mereka

- 时常举办国家会议(persidangan peringkat kebangsaan)。
- 1934年,Sahabat Pena 在 Taiping, Perak 举行第一次的persidangan peringkat kebangsaan
- persidangan ini amat bermakna dalam gerakan kesedaran kebangsaan kerana berjaya menghimpunkan ahlinya dari seluruh Tanah Melayu & semangat kenegerian dapat dipecahkan dan konsep kebangsaan Melayu mula terbentuk(马来民族主义的概念开始形成)
- 接下来的persidangan 在 Pulau Pinang, Singapura, Ipoh 和 Seremban 举行

Kesatuan Melayu Muda(KMM)
- 1938年在Kuala Lumpur成立
- 成立目的: menanamkan semangat perpaduan dan kesedaran di kalangan orang Melayu untuk mempertahankan hak mereka
- pertubuhan Melayu yang bersifat politik yang pertama ditubuhkan di Tanah Melayu
- 由Ibrahim Haji Yaacob 领导的
Ibrahim Haji Yaacob
= pengasas Kesatuan Melayu Muda (KMM)
= 1911年出生在Temerloh, Pahang
= 曾担任pengarang akhbar MajlisWarta Malaya
= 成立 KMM kerana berpendapat persatuan berasaskan kenegerian tidak menguntungkan orang Melayu
- 想要使Tanah Melayu 逃离英国的统治
- 立志要把Tanah Melayu 和Indonesia 结合起来形成Melayu Raya(没成功)
- 成员多数是Maktab Perguruan Sultan Idris(MPSI)毕业生 
- Perjuangan dianggap radikal(不与英军合作&对英军展开公开性的penentangan)
- 和日军pakat 起来对抗英军
- Akhbar Warta Malaya digunakan untuk membangkitan perasaan anti-british dan memperjuangkan cita-cita perjuangan KMM


- British 担心KMM对付他们。1941年, Yaacob和150成员被抓,关在Singapura。
- 日军统治时期,他们被放出来
- 1942年,他们的kesatuan 被日军禁止
- Antara pemimpin KMM:Mustapha Hussain & Ahmad Boestamam

 Pertubuhan Orang Cina dan India
Pertubuhan orang Cina di Tanah Melayu,如:Hsing Chong HuiChung Ho Tang
(这些公会注重negara China的情况)

但也有些华人注重本地的政治(这些是在 NNS 或 Cina Peranakan 出生而成为英国公民的华人)
- 1900年,受英文教育的orang Cina Peranakan,如:Tan Jiak Kim, Lim Boon Keng, Song Ong Siang和Seah Liang Seah 成立 Persatuan Orang Cina Peranakan British

Ciri-ciri persatuan:
。Tujuan pertubuhan --> melindungi kepentingan orang Cina Peranakan di NNS
。Menggalakkan orang Cina peranakan memperoleh pendidikan tinggi dan teknikal
。Menunjukkan taat setia kepada kerajaan British
。Tokoh golongan ini(Tan Cheng Lock)--> memainkan peranan penting dalam politik Tanah Melayu

印度人也成立Persatuan --> melindungi kepentingan orang India di Tanah Melayu
- Golongan cerdik pandai India在bandar utama,如:Taiping, Kuala Lumpur, Klang, Melaka, Seremban和Pulau Pinang 成立Persatuan India
- Penubuhan persatuan ini kemudian menjadi perintis kepada pembentukan pertubuhan politik yang menyatukan orang India di Tanah Melayu
- 1936年,由A.M. Soosay 领导的 Persatuan India Pusat Tanah Melayu 被成立
- Persatuan ini merupakan gabungan 12 buah perstuan India dan empat dewan perniagaan India yang bertujuan memperjuangkan hak dan kepentingan orang India di Tanah Melayu
————————————————————————————————————————
【练习题】 答案可在以上的笔记中找到

  Gerakan Islah → Gerakan Pemulihan Islam
 Apakan matlamat gerakan berikut ?
      I Menentang penjajahan barat
     II Membangkitkan semangat kebangsaan
    III Menguasai empayar Islam Turki Uthmaniyah
    IV Menyeru umat Islam berpegang kepada ajaran Islam
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Gerakan Islah dipelopori(领导)oleh ...
      I Abdul Hadi Hassan
     II Syeikh Muhammad Abduh
    III Sayid Jamaluddin al-Afghani
    IV Syeikh Jalaluddin al-Afghani
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV 

Syeikh Muhammad Tahir bin Jalaluddin
     Haji Abbas bin Muhammad Taha
     Syed Syeikh Ahmad al-Hadi
Apakan persamaan tokoh tersebut?
A Kaum Tua
B Pensyarah MPSI
C Kaum Muda
D Golongan nasionalis berpendidikan Inggeris 

  Al-Imam
Antara saranan Al-Imam ialah...
    I menuntut kemerdekaan daripada penjajahan British
   II mengecam penjajahan British
  III menyeru orang Melayu berpegang kepada al-Quran dan hadis
  IV menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mencapai kemajuan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV 

Akhbar berikut dikendalikan oleh masyarakat Jawi Peranakan dan diterbitkan pada tahun 1888。
 Akhbar Sekolah Melayu
  Apakah kepentingan akhbar tersebut di Tanah Melayu ?
A Dijadikan bahan rujukan di sekolah Melayu
B Bukti taat setia kepada British di Tanah Melayu
C Melaporkan berita pemberontakan Dato' Bahaman
D Menyuarakan ketidakadilan British di Tanah Melayu

Terdapat juga akhbar-akhbar berbahasa Melayu yang diterbitkan oleh orang Cina dan India. Masyarakat Jawi Peranakan telah menerbitkan akhbar... (* 问题是问你Jawi Peranakan,不是Cina Peranakan)
    I Bintang Timor
   II Bintang Pranakan
  III Tanjung Penagri
  IV Taman Pengetahuan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

  " mengingatkan mereka yang lalai dan menjagakan mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat dan menyampaikan suara yang menyeru dengan kebaikan..."                                           
上述的句子是什么akhbar 的 tujuan ?
A Al-Ikhwan
B Pengasuh
C Al-Imam
D Neracha 

Bagaimanakah Kaum Muda menyebarkan idea pemulihan Islam?
   I Menerbitkan akhbar
  II Mendirikan madrasah
 III Bermesyuarat dengan penduduk-penduduk Tanah Melayu
 IV Menjalinkan hubungan dengan negara-negara lain
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Akhbar yang diterbitkan oleh golongan Kaum Tua adalah
    I Neracha
   II Pengasuh
  III Suara Benar
  IV Lidah Benar
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV


—————————————————TAMAT—————————————————

觉得满意的话就点击广告吧~

非常非常非常非常......谢谢哟~
我的电邮: knowit1998@hotmail.com

13 条评论:

 1. 谢谢你的笔记 好用心写哦 :D 希望明天考试顺利! XD

  回复删除
 2. 请问你有 Golongan intelektual berpendidikan Melayu 的资料吗?

  回复删除
 3. kesatuan和persatuan怎样个不一样?
  我不懂

  回复删除
 4. 我好喜欢你的笔记哦!好有效。。。是否有想过要做别的科目呢?

  回复删除
 5. 很赞哦 理解的很快 感激> w <

  回复删除
 6. 我建议或许可以打个form1到3的 简单版,方便考试前 迅速复习(个人建议罢了)加油与谢谢

  回复删除
 7. 谢谢噢,希望练习题可以多一点。。。
  我也是11月9号生日的~

  回复删除
 8. 请问Macamana Ibrahim Yaakob mencapai keamanan?

  回复删除
 9. 请问Macamana Ibrahim Yaakob mencapai keamanan?

  回复删除
 10. 不好意思你写的 的Syeikh Muhammas Abdul正确的应该是Syeikh Muhammad Abduh哦!

  ________无恶意________
  谢谢你写的笔记!!!!!!

  回复删除
 11. 很有用 开夜车超好用 可以考虑其他科目 我的中学就靠你了 哈哈哈

  回复删除